Fixef Kaç Gün Kullanılır?

FİXEF, aşağıda belirtilen enfeksiyonlarda etkilidir:

Sinüzit;

– Penisiline hassas Streptococcus pneumoniae,

– Haemophilus influenzae

– Moraxella catarrhalis’’m etken olduğu

Farenjit, tonsilit;

– Streptococcuspyogeııes’in etken olduğu

Akut otitis media;

– Haemophilus influenzae,

– Penisiline hassas Streptococcus pneumoniae,

– Streptococcus pyogeııes

– Moraxella catarrhalis ’ in etken olduğu

Alt solunum yollarındaki akut bronşitte;

– Moraxella catarrhalis,

– Penisiline hassas Streptococcus pneumoniae

– Haemophilus influenzae’ in etken olduğu

Pozoloji ve Uygulama Biçimi

Pozoloji, uygulama aralığı ve süresi:

FİXEF ağız yoluyla etkili olan bir antibiyotiktir. Gıda alımı ilacın emilim miktarını çok etkilemez.

12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinler de standart doz miktarı günde 400 mg’dır. Bu doz bir seferde/12 saat arayla iki eşit bölümde alınabilir. Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonlarında günde bir kez 200 mg.

Yaşlı hastalarda doz; Yaşlı hastalar için yetişkinlerde önerilen doz şeması uygulanır.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda; böbrek fonksiyonu değerlerine doğrultusunda düzenleme yapılır.

Çocuklar için Doz Miktarı;

Çocuklar hastalar için önerilen doz, günde kilogram başına 8 mg’dır. Bu miktar bir seferlik veya iki eşit doza bölünerek verilebilir. 2 yaşına kadar olan çocuklar için bu doz şemasına uyulmalıdır.

2-4 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 5 ml.

5-8 yaş arasındaki çocuklarda Günde 10 ml.

9-12 yaş arasındaki çocuklarda: Günde 15 ml.

50 kg’dan ve ya 12 yaşından büyük çocuklarda yetişkin dozu uygulanır.

– 6 aylıktan küçük olan bebeklerde Sefıksimin güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır.

FİXEF’in Uygulama Biçimi

FİXEF oral yoldan uygulanır.

Özel popülasyonlara dair ek bilgiler;

Böbrek ve Karaciğer yetmezliği:

* FİXEF, böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılabilir.

* Kreatinin klirensi dakikada 60 mL ve daha yukarı hastalara normal dozda verilir.

* Kreatinin klirensi dakikada 21-60 mL olan hastalara, standart doz aralığında verilir. Günlük standart dozun ise %75’i verilir.

* Kreatinin klirensi dakikada 20 mL’nin altındaki hastalara standart dozun yarısı.

* Sürekli ambülatuvar periton diyalizi tedavisi yapılan hastalara standart doz verilir.

* Hemodiyaliz/periton diyalizi, ilacın vücuttan belirgin düzeylerde temizlenmesini sağlamaz.

Pediatrik Popülasyon

6 aylıktan büyük olan çocuklarda kullanılır.

Geriyatrik popülasyon:

* Kontrendikasyonlar

* Özel kullanım ikazları ve tedbirleri

FİXEF başka ilaçlara karış aşırı duyarlı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Özellikle penisilinlerle sefalosporinler arasında kısmi çapraz-aleıjenisite olduğu bilinmektedir. Penisilin alerjisi olan hastalarda sefalosporin kullanırken dikkatli olmalıdır.

İki gruba girmekte olan ilaçlara bağlı olarak aleıjik/ anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. FİXEF kullanımında alerjik bir reaksiyon görülmesi durumunda, ilacın alımına son verilmelidir. Sonrasında uygun tedaviye başlanmalıdır. FİXEF ağır böbrek yetmezliği hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

Ciddi Kütanöz Advers Reaksiyonlar

Stevens-Johnson/Toksik epidermal nekroliz sendromu gibi ciddi kütanöz advers etkiler.

Ciddi kütanöz advers reaksiyonlarda sefıksim kesilmelidir. Uygun tedavi ve/veya önlemler uygulanmalıdır. Uzun süreli FİXEF’in kullanımı duyarlı olmayan mikroorganizmaların gelişmesine neden olabilir. FİXEF’in kullanım sırasında kolondaki normal bakteri florası değişebilir. Sonrasında Clostridium gelişimi görülebilir.

Antibiyotik kullanımında görülebilen psödomembranöz kolite, Clostridium difficile’ye bağlı toksinler yol açmaktadır. Kullanımı esnasında ağır diyare hali görülmesi halinde ilaç kullanımı durdurulmalıdır.

Psödomembranöz kolit tedavisi; uygun bakteriyolojik çalışmalar, sigmoidoskopi, sıvı elektrolit ve

protein süplementasyonunu içermelidir.

* Kolit tablosunda ilacı kesilmesinden sonra düzelme olmazsa,

* Semptomlar şiddetli ise oral vankomisin.

* C difficile tarafından oluşturulan antibiyotik bağımlı psödomembranöz kolitte kullanılacak ilaçtır. * Diğer kolit sebepleri ekarte edilmelidir.

Bu tıbbi ilaç her 5 mL’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir. Yani esasında “sodyum yoktur”. FİXEF her 5 mL dozunda 2510,2 mg sakaroz içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı olanlar. Glikoz-galaktoz malabsorpsiyon/ sukraz-izomaltaz yetmezliği olanların ilacı kullanmamaları gerekir.

Gebelik ve Emzirme; Gebelik kategorisi B’dir. Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar.

Deneysel çalışmalar neticesinde herhangi bir embriyotoksik etkiye rastlanmamıştır. Fakat, gebeliğin ilk 3 ayında kullanımından önce risk/ yararlarının değerlendirilmesi önerilir.

Emzirme Dönemi; Anne sütünde sefıksim saptanmamıştır. Ancak yeterli klinik araştırma sonucu elde edilmeden, emziren annelere verilmemelidir.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler; Sefıksimin araç ve makine kullanımı üzerine doğrudan bir advers etkisi yoktur.

İstenmeyen Etkiler

Enfeksiyonlar ve enfastasyonlar

* Bilinmiyor: Psödomembranöz enterokolit.

* Kan ve lenf sistemi bozuklukları

* Nadir: Hemogramda değişiklik

* Çok nadir: Kan pıhtılaşma sorunları

Bağışıklık sistemi problemleri

* Nadir: Ürtiker ya da anjiyo ödem. Tedavinin kesilmesi sonrasında bu reaksiyonlarda genellikle düzelme olur. Nadiren eritema multiforme, toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu bildirilmiştir.

* Nadir: Alerjik kütanöz reaksiyonlar görülebilir. Anafilaktik şoka kadar her şiddette aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir.

* Çok nadir: İlaç ateşi, hemolitik anemi, serum hastalığı benzeri reaksiyon, interstisyel nefrit.

Deri ve deri altı doku bozuklukları

* Seyrek: Cilt döküntüleri, pruritus, mukoza enflamasyonu.

Sinir sistemi bozuklukları

* Nadir: Vetigo, baş ağrısı

* Çok nadir: Geçici hiperaktivite, konvülsiyona eğilim.

Solunum sorunları, göğüs bozuklukları ve mediastinal sağlık sorunları.

* Bilinmiyor: Dispne

Gastrointestinal sistem bozuklukları

* Çok yaygın: , Bulantı, midede dolgunluk, kusma, gaz ve iştahsızlık.

* Yaygın: Yumuşak kaka ya da diyare.

* Çok nadir: Antibiyotiğe bağlı kolit. Dirençli bakterilerle ya da Blastomyces ile süperenfeksiyonlar.

Böbrekler ve idrar problemleri

* Nadir: Serumda kreatin, üre konsantrasyonlarında artış.

Hepatobilier problemleri

* Nadir: Serumda karaciğer enzimlerinde artış.

* Çok nadir: Hepatit, kolestatik hepatit.

* Genel bozukluklar ve uygulama bölgesiyle ilişkili hastalıklar.

FİXEF Doz Aşımı ve Tedavisi

İXEF’ın aşırı doz alımıyla alakalı bilgi bulunmamaktadır. Normal kişilerde 2 grama kadar alınan FİXEF dozlarında görülen yan etkiler; Tavsiye edilen dozlarda görülen yan etkilerden farklı bulunmamıştır. Aşırı doz alım durumlarında mide lavajı endike olabilir. FİXEF’ın spesifik antidotu bulunmamaktadır. İlaç diyalizle dolaşımdan belirgin düzeyde temizlenmez.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı